Logo

Samarbeid med skolen

Strai barnehage har lenge hatt god dialog med Torridal skole angående overføring av barn til skolen.Vi har overgangssamtaler på hvert enkelt barn, der lærere fra skolen blir invitert ned i barnehagen til oss.Torridal  skole er den skolen flest av barna i barnegruppen sokner til. I enkelttilfeller, der barna skal på andre skoler, tar vi opp dette i hvert enkelt tilfelle – både med barnets hjem og den aktuelle skolen. Dette gjøres for å bedre overgangen fra barnehage til skole, og la skolen få ta del i våre erfaringer om og med barna fra deres tid her i barnehagen. I tillegg til å overføre informasjon, besøker vi skolen, går skoleveien - treffer rektor, ser på SFO og blir litt kjent med skolen. Dette trygger også barna i overgangen fra barnehage til skole.

Kristiansand kommune lagde våren -10 et standardskjema for alle barnehagene for bruk i overgangen barnehage - skole. Skjemaet fylles ut på hvert enkelt barn og leveres på overføringsmøte - selvfølgelig med foreldrenes samtykke og underskrift. 

Alle barnehagene og skolene i sonen vår (Strai - Mosby sone) har jevnlige møter og har også utarbeidet eget årshjul for samarbeidet og overføring barnehage-skole. Dette er i tråd med Rammeplanens kapittel 6 om overganger - der det spesielt står om denne overgangen mellom barnehage og skole. 

Vårt mål er at barna skal ha en så god skolestart som mulig! I tilfeller der PPT er inne har vi litt andre rutiner for å sikre en god overgang og god skolestart! 

Gjennom samarbeidet med Torridal skole - blir vi hver vår invitert til bli-kjent dag, der barnehagen går med førskolegruppe - opp til skolen og har et opplegg der. Dette ser vi har stor betydning for tryggheten i forhold til skolestart. Vi inviterer også lærerne ned til oss i barnehagen - for å se hvordan vi har det hos oss i barnehagen, og kan bli enda litt mer kjent! 

Vi tar også turer opp til uteområdet - leker der (fantastisk lekeplass!!) - og blir kjent med området. Gymsalen blir også brukt - og vi får gjerne lov til å se inn på SFO! 

Spør personalet hvis dere lurer på noe!

Bilde_Samarbeid med skolen

Telefonnumre

Kontor: 38 03 18 40
Sokkelesten: 458 30 269
Neglespretten: 458 30 271
Melkebarten: 472 02 291 
Styrer: 958 38 902
Lene Koekebakker

Mailadresse:
lene@straibarnehage.no

Straismoen 11  4618 Kristiansand  straiba2@gmail.com 

^