Logo

Pedagogiske satsningsområder

 

Flik - Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand

Kristiansand kommune startet i 2013 et prosjekt for å utvikle læringsmijøet i Kristiansand kommune. FliK står for Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand og effekten av dette arbeidet skisseres slik:

1. Bedre faglig og sosialt utbygge for barn og unge i barnehage og skole 

2. Færre segregerende tiltak i barnehage og skole

3. Trivsel og opplevd tilhørighet i barnehage og skole er bedret, og mobbing er redusert

For å lykkes med dette skal vi lære av forskning som finnes på området i tillegg til at dedikerte forskere skal følge det vi selv gjør i prosjektet.Barnehagen skal jobbe systematisk med læringsmiljø over tid, og på bakgrunn av pedagogisk analyse skal personalet komme fram til gode tiltak til bedte for barna og det læringsmiljøet de hører til. 

T1 - er navnet på den første kartleggingen av barns læringsmiljø i barnehager og skoler i Kristiansand som ble gjennomført våren -13. Her er personalet, foreldre og barna selv brukt som informanter - og har fyllt ut spørreskjemaer hjemme og i barnehagen. Disse resultatene viste at gutters trivsel i barnehagen er betydelig dårligere enn jenter trivsel. Resultatene viste også at noen barn ytrer at det er dager der de ikke har det bra i barnehagen... Dette er samlede resultater for Kristiansand, men våre resultater i Strai barnehage viste samme tendensen. Jenter trives bedre enn guttene.

Dette har både vi i Strai barnehage og også hele kommunen hatt stort fokus på siden T1 i 2013. Personalet har vært kurset i pedagogisk analyse, vi har gjennomgått ulike kurs i forhold til språk og trivsel (mobbing) - og metoder for å motvirke dette. Barns trivsel og medvirkning står i høysete. Vårens kartlegging - T2 - viste også at dette arbeidet har gitt resultater. Scorene er bedre - så vi er på riktig vei! Men vi jobber fortsatt med våre mål - se mer om dette under avdelingens arbeid og i årsplanen. 

Våren 2017 ble siste trinnet av denne kartleggingsundersøkelsen satt i gang, og resultatene av denne viste god trivsel blant de fleste barn. Vi gjør mye bra, har generell god trivsel blant barna - men vi ønske jo å være så gode vi kan!!  Og hvis et barn ikke har alltid har det greit i Strai barnehage - er det et barn for mye! Alle med - trivsel for alle. Derfor setter vi ytterligere fokus på barns trivsel, medvirkning og absolutt null toleranse for mobbing. Begge de store avdelingene - altså Neglespretten og Sokkelesten jobber videre med barnesamtaler denne høsten, slik at vi får kvalitetssikret vårt opplegg. Hva er gøy i barnehagen? Trives du? Hva kunne du tenke deg å gjøre mer av? Slike spørsmål blir stilt barna - og deres svar tatt til etterretning. Vi skal ikke synse om hva barna vil og mener - vi skal VITE! 

”Være sammen ” 

”Være sammen ” er en forening som arbeider for inklusjon, aggresjonsmestring og formidling av fellesverdier i barnehage og skole. .

Vi i Strai barnehage var med på å utarbeide et pedagogisk verktøy, Regnbuekisten med Regnbueløven og løveloven i fokus - der inklusjon og mestring av sinne/aggresjon er bærebjelkene. Dette har vi brukt i samlinger med barna - og vi opplever at dette engasjerer barna. "Være sammen" og Løvebarnehage er noe vi jobber med fordi dette programmet motvirker mobbing og eksludering - og det er dette som er hovedfokus i barnehagen. Utvikle sosial kompetanse hos barna, der de tar vare på hverandre og tar hverandre med på leken. Stoppe mobbere og hjelpe "offere" til å takle hverdagen bedre. Denne læring og sosialiseringen skjer i barnehagen, så det er her vi må begynne for å starte den gode spiralen. 

"Være sammen" verktøyet bruker vi for å jobbe med sosial komptanse, hindre mobbing og øke inkluderingen - akkurat som målene i FLiK. Vi ser at dette verktøyet er nyttig i vårt arbeid i barnehagen.

"Være sammen" har også en viktig del som går på oss voksne i barnehagen. Vi har fått bøker om temaet, får veiledning utenfra og også interne møter/kurs som omhandler dette temaet. Vi skal fortsette å ha stort fokus på voksenrollen og våre holdninger og verdier. Målet for personalet er å øke kompetansen på området tydelige, autoritative voksne og medvirkende barn! Dette blir en positiv for oss voksne, barna og også dere foreldre!

 

Kort om TRAS (tidlig registrering av språkutvikling)

Språket og utvikling av sosial kompetanse henger nøye sammen. Språket og begrepene trenger vi for nettopp å kunne beskrive situasjoner og verden rundt oss. Å utvikle et språk er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. Ved hjelp av språket lærer barnet å forstå seg selv og omverdenen, noe som er avgjørende for barnets videre utvikling, både intellektuelt, sosialt og emosjonelt.

Derfor arbeider vi også med å registrere språkutviklingen. I dette arbeidet bruker vi TRAS – registreringsskjemaer, og dette står for Tidlig Registrering Av Språkutvikling. Vi jobber med dette på den måten at vi fyller ut et skjema for hvert barn, og har samtale med dere foreldre, setter inn eventuelle tiltak der barnet har behov for det. Områdene vi registrerer her omfatter samspill, kommunikasjon og oppmerksomhet – språkbevissthet og språkforståelse, og uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon. I de tilfellene vi oppdager at barn strever ekstra mye, setter vi inn ulike tiltak. Vi lager tilrettelagte opplegg, der vi systematisk og i samarbeid med foreldrene, jobber for at barnet skal oppleve mestring på det aktuelle området. Denne typen individuell ”trening” er selvfølgelig lagt opp som lek, og skal ha et lystbetonet preg. Dette gjør vi for at barna skal bli mest mulig forberedt på skolestart, og oppleve glede og mestring i sin hverdag. Barnehagen har etter hvert fått erfaring med slike tilrettelagte opplegg, og opparbeider seg dermed et erfaringsgrunnlag som igjen kommer barna til gode!

Registreringen begynner fra barna er 2-3 år, det vil si de eldste på Melkebarten, og ellers alle i barnehagen. Dette skjemaet følger barnet i hele barnehagetiden, til barnet slutter hos oss.

Det er også viktig å få frem at dette er en kompetanseheving av personalet i forhold til språk og språkutvikling hos barna. Bevisstheten på dette blir økt, og brukt i alle situasjoner i barnehage. Dette gjør vi for å øke vår faglige bevissthet og deretter kunne gi et best mulig tilbud til barna våre.

Kort om Alle med (Observasjonsskjema til bruk i barnehagene)

Barnehageåret 19/20 starter vi opp med Alle med observasjonsskjema. Ooservasjonene starter fra barna er 1-2 år og frem til skolealder. Områdene barna blir observert på er sansing/motorikk, språk, sosio/emosjonelt, lek, trivsel og hverdagsaktiviteter. Grunnen til dette er for å sikre en god utvikling for alle barn, ser vi en avvikende utvikling - vet vi hvor vi skal sette inn støtet. Dette er kun for å kvalitetssikre vår jobb i barnehagen.

Dere foreldre får informasjon om dette på foreldresamtaler - og må også godkjenne dette ved å skrive under på skjemaet. Har dere spørsmål til dette - ta kontakt med styrer eller pedagogene på avdelingene grin 

Bilde_Pedagogiske satsningsområder

Telefonnummer

Kontor: 38 03 18 40
Sokkelesten: 458 30 269
Neglespretten: 458 30 271
Melkebarten: 472 02 291 
Styrer: 958 38 902
Lene Koekebakker

Straismoen 11  4618 Kristiansand  straiba2@gmail.com 

 

^